جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/06

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 582,753 68.94 3,175,933 90.52 4,447,566 92.39 5,554,820 92.4
اوراق مشارکت 66,920 7.92 1,143 0.03 0 0 0 0
سپرده بانکی 216,496 25.61 284,261 8.1 300,053 6.23 428,898 7.13
وجه نقد 167 0.02 50 0 50 0 50 0
واحد صندوق 213 0.03 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -21,305 -2.52 47,222 1.35 66,015 1.37 28,005 0.47
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 536,368 63.46 2,708,329 77.19 4,447,566 92.39 5,554,820 92.4