بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/22

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 326,003 57.82 960,140 66.94 988,392 67.23 947,942 66.33
اوراق مشارکت 77,946 13.82 63,745 4.44 61,718 4.2 57,652 4.03
سپرده بانکی 192,425 34.13 383,191 26.72 390,845 26.59 393,237 27.51
وجه نقد 188 0.03 50 0 50 0 50 0
سایر دارایی ها -32,715 -5.8 27,140 1.89 29,083 1.98 30,334 2.12
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 326,003 57.82 960,140 66.94 988,392 67.23 947,942 66.33