اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/21
کل خالص ارزش دارائی ها 30,768,693,735,194 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 28,049,210 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 28,049,210 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 28,227,789 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,096,954

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/04/03

مدیر صندوق:

گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا

مدیران سرمایه گذاری:

آتوسا حاج حسيني

حسابرس:

موسسه آزمون پرداز ايران مشهود